Вчителі інформатики Волгоградської обл Форум, Використання дистанційних

02.07.2016

Вчителі інформатики Волгоградської обл | Форум — Використання дистанційних освітніх технологій у навчанні інформатики на профільному рівні. — edu.vspu.ru

Вчителі інформатики Волгоградської обл
Використання дистанційних освітніх технологій у навчанні інформатики на профільному рівні. (записів: 2)

Роль освіти на сучасному етапі розвитку Росії визначається завданнями її переходу до демократичної і правової держави, до ринкової економіки, необхідністю подолання небезпеки відставання країни від світових тенденцій економічного і суспільного розвитку. Основна мета модернізації освіти полягає у створенні механізму сталого розвитку системи освіти. Для досягнення зазначеної мети в першочерговому порядку повинні вирішуватися серед інших і такі важливі завдання, як забезпечення державних гарантій доступності та рівних можливостей отримання повноцінної освіти та досягнення нового сучасного якості дошкільної, загальної і професійної освіти.

Модернізація загальноосвітньої школи, сьогодні вже набрала темп, зумовлює зміна цілей і цінностей освіти. Її головною метою стає забезпечення якісної освіти для кожного учня у відповідності з його інтересами і схильностями. У рамках рішення цих завдань концепцією модернізації російської освіти на старшої щаблі загальноосвітньої школи передбачено профільне навчання і розвиток дистанційної освіти.

Модель загальноосвітнього установи з профільним навчанням на старшому ступені передбачає можливість різноманітних комбінацій навчальних предметів, що і буде забезпечувати гнучку систему профільного навчання. Ця система включає в себе такі типи навчальних предметів: базові загальноосвітні, профільні та елективні.

Система профільного навчання потребує наявності висококваліфікованих фахівців, з одного боку. З іншого боку, сьогодні школи, отримали доступ до високошвидкісного Інтернету, тому, можна говорити про наявність достатньої технічної бази для розвитку дистанційного навчання, що дозволить вирішити і проблеми профільного навчання.

останнім часом з’явився цілий ряд робіт, присвячених дистанційному навчанню, що розглядають різні його аспекти. Теоретичні засади та методичні особливості впровадження дистанційних освітніх технологій в навчальний процес відображені в роботах Р. А. Андріанової, Н.А. Гейна, А. В. Густырь. Ю. П. Господарика, Р. А. Краснова, Р. В. Можаєвої, П. А. Назарова, в. І. Овсянникова, П. І. Пидкасистого, Е. С. Полат, А. В. Хуторського та ін

Системний підхід до організації дистанційного навчання інформатики на профільному рівні вимагає ретельного розгляду умов функціонування системи дистанційного навчання, а також особливостей навчання інформатики в даній системі.

Інформатика — це наука про закономірності перебігу інформаційних процесів в системах різної природи, про методи, засоби і технології автоматизації інформаційних процесів. Вона сприяє формуванню сучасного наукового світогляду, розвитку інтелектуальних здібностей і пізнавальних інтересів школярів; освоєння базуються на цій науці інформаційних технологій необхідно школярам як в самому освітньому процесі, так і в повсякденному житті. «Інформатика і ІКТ» — предмет, затребуваний у всіх видах професійної діяльності і різних траєкторіях продовження навчання.

У навчанні інформатики можна виділити такі особливості:

— значущість міжпредметних зв’язків, обумовлених метапредметностью відповідної науки;

— прикладна спрямованість курсів інформатики;

— використання комп’ютера не лише як засіб, але і як об’єкт вивчення;

— наявність у навчальному предметі «Інформатика і ІКТ» теоретичної складової, освоєння якої вимагає різних методичних підходів залежно від рівня інтелектуального розвитку учнів.

Виділені особливості предмета «Інформатика і ІКТ», поряд з основними положеннями про дистанційне навчання, повинні бути враховані в дидактичної моделі дистанційного навчання інформатики на профільному рівні.

Варто відзначити, що важливим компонентом процесу навчання, передусім профільного, є постановка цілей навчання, а саме: побудова цільової моделі курсу на концептуальному рівні.

Мета навчання — заздалегідь усвідомлений і планований результат навчальної діяльності. У реалізації технологічного підходу найважливішу роль відіграє диагностичность постановки цілей навчання. З точки зору В. П. Беспалько, мета в педагогічній системі має бути поставлена диагностично, тобто настільки точно і виразно, щоб можна було однозначно зробити висновок про ступінь її реалізації та побудувати цілком певний дидактичний процес, який гарантує її досягнення за визначений час. З цієї точки зору представляє інтерес таксономія педагогічних цілей Б. Блума, в якій цілі навчання вказуються у вигляді загальних психологічних ознак виконуваних дій.

Цільова модель змісту навчального курсу являє собою сукупність цілей навчання, кожна з яких співвіднесена з певною категорією Б. Блума. Встановлення взаємозв’язків цілей навчання, а також виявлення дидактичних одиниць (предметних тем), що забезпечують досягнення кожної з цілей навчання, дозволяє отримати структурно-цільову модель змісту навчального курсу.

Кожна структурна одиниця моделі змісту навчального курсу характеризується:

— входять зв’язками, що відображають той матеріал, який повинен бути обов’язково вивчений до даної структурної одиниці;

— що виходять зв’язками, що відображають той матеріал, вивчення якого спирається на дану структурну одиницю.

Серед різноманіття платформ (WebTutor, «Прометей», Naumen Learning, Learn eXact, RedClass) для реалізації дистанційного навчання, виділимо Moodle. Moodle — це середовище дистанційного навчання, призначена для створення якісних дистанційних курсів. Цей програмний продукт використовується більш ніж в 100 країнах світу університетами, школами, компаніями і незалежними викладачами. По своїм можливостям Moodle витримує порівняння з відомими комерційними системами управління навчальним процесом, в той же час вигідно відрізняється від них тим, що поширюється у відкритих вихідних кодах — це дає можливість пристосувати її під особливості кожного освітнього проекту, доповнити новими сервісами.

Сервер може бути організований таким чином, щоб був доступний не тільки в шкільній мережі, але і в Internet, що дозволило учням організувати самостійну роботу незалежно від їх місця розташування. Кожен учень повинен буде пройти етап реєстрації в системі. Важливою особливістю Moodle є те, що система створює і зберігає портфоліо кожного учня: всі виконані ним роботи, оцінки та коментарі викладача до робіт, повідомлення у форумі.

Інтерфейс електронного курсу буде візуально розділений на три колонки: у правій і лівій розташовуються блоки, що містять необхідний інструментарій для роботи в системі, а в центральній – навчальний матеріал, виконаний у вигляді модулів. Модулі містять методичні рекомендації щодо виконання базових завдань, реалізовані з урахуванням психологічних особливостей сприйняття інформації з екрана монітора. Крім того, кожен навчальний модуль містить комплекс контролю знань, умінь і навичок, що містить три складових компонента: практичне завдання, контрольні питання і тест. Практичне завдання – це ресурс системи Moodle, що дозволяє учневі відправляти робочі файли на сервер для подальшої перевірки викладачем. Контрольні питання – це також ресурс програмного забезпечення, що містить питання навчального характеру і надає можливість студенту у вікні браузера надрукувати свою відповідь, який в подальшому буде перевірений викладачем. Тест являє собою вибірку випадкових питань з тієї чи іншої теми з загального банку раніше підготовлених питань. Використання описаного комплексу контролю знань, умінь і навичок є найбільш доцільним з огляду об’єктивності оцінки системи знань студента, його здатності сприймати навчальну інформацію і використовувати її в практичній діяльності на очних заняттях.

Учні, які використовують даний електронний курс для самопідготовки, мають можливість консультуватися з викладачем безпосередньо на заняттях (очно), а так само у вільний від навчання час в режимах on-line (чат) off-line (форум), у разі, коли учень і викладач територіально віддалені один від одного. Крім того, слухачі можуть спілкуватися між собою та обмінюватися робочими файлами.

Модернізація загальноосвітньої школи, сьогодні вже набрала темп, зумовлює зміна цілей і цінностей освіти. Її головною метою стає забезпечення якісної освіти для кожного учня у відповідності з його інтересами і схильностями. У рамках рішення цих завдань концепцією модернізації російської освіти на старшої щаблі загальноосвітньої школи передбачено профільне навчання, з використанням різних освітніх технологій, зокрема дистанційних.

Профільне навчання розглядається як система організації навчального процесу, що забезпечує успішне профільне і професійне самовизначення учнів засобами варіативності та індивідуалізації навчального процесу, розширення соціальної ситуації розвитку, залучення професійного контексту, і на цій основі — підготовку учнів до подальшого професійного навчання і професійної діяльності за обраним профілем [1].

Модель загальноосвітнього установи з профільним навчанням на старшому ступені передбачає можливість різноманітних комбінацій навчальних предметів, що забезпечує гнучку систему профільного навчання і включає в себе наступні типи: базові загальноосвітні, профільні та елективні, кожен з яких вносить свій внесок у вирішення завдань профільного навчання. Щорічно відкриваються нові профільні напрями підготовки учнів, йде пошук форм і технологій, які дозволили б якісно навчати школярів дисциплін на профільному рівні.

Варто відзначити, що система профільного навчання, з одного боку, вимагає наявності висококваліфікованих фахівців, з іншого — достатньої технічної бази. Сьогодні багато шкіл мають високий рівень технічного забезпечення, доступ до високошвидкісного Інтернету, тому, можна говорити про наявність сприятливих умов для розвитку дистанційних освітніх технологій (ДОТ). ДОТ дозволяють організувати процес навчання, коли вчитель і учні розділені відстанню і/або часом навчального взаємодії на основі застосування інформаційних і комунікаційних технологій, що дозволяє вирішувати і проблеми профільного навчання.

У даній статті ми звернемося до розгляду питань навчання інформатики учнів архітектурного профілю з використанням дистанційних освітніх технологій.

Особливістю архітектурного профілю є поглиблене вивчення учнями освітніх предметів, таких як креслення, образотворче мистецтво, світові мистецькі культури та ін. При цьому, для даного профілю мають велике значення знання в галузі інформатики та ІКТ. Однак, кількість годин навчання інформатики за даним профілем дуже мало, наприклад, на вивчення теми «Комп’ютерна графіка» виділяється всього 5 годин. У зв’язку з цим нами був запропонований додатковий дистанційний елективний курс «Комп’ютерна графіка в архітектурі». Відмітною особливістю якого є використання ДОТ.

Програма розробленого нами елективного курсу пов’язана з відбором найбільш ефективних методів і прийомів навчання, пошуком нових засобів, які сприяють розвитку творчого мислення учнів, формуванню і розвитку у них графічної культури.

Основною метою курсу є створення умов для розкриття змісту професійної графічної діяльності на основі формування цілісної картини світу, познайомити старшокласників з великими можливостями комп’ютерної графіки та дизайну, що використовуються в архітектурі, допомогти вибрати своє професійне спрямування, сприяти адаптації в сучасних соціально-економічних умовах.

В основу даної програми покладено комп’ютеризація, де ПК є дидактичним засобом інтенсифікації навчального процесу, поглиблення придбаних знань, розширення технічного кругозору учнів в архітектурі та використання в ній комп’ютерної графіки.

Серед різноманіття платформ, для реалізації даного дистанційного елективного курсу, ми виділили платформу Moodle. Moodle – середовище дистанційного навчання з відкритим вихідним кодом. У системі можна створювати і зберігати електронні навчальні матеріали та задавати послідовність їх вивчення. Завдяки тому, що доступ до Moodle здійснюється через Інтернет або інші мережі, учні не прив’язані до конкретного місця і часу, можуть рухатися по матеріалу у власному темпі. Електронний формат дозволяє використовувати як «підручника» не тільки текст, але й інтерактивні ресурси будь-якого формату від статті у Вікіпедії до відеоролика на YouTube. Всі матеріали курсу зберігаються у системі, їх можна організувати з допомогою міток, тегів і гіпертекстових посилань. Важливою особливістю Moodle є те, що система створює і зберігає портфоліо кожного учня: всі виконані ним роботи, оцінки та коментарі вчителя до робіт, повідомлення у форумі.

Інтерфейс електронного курсу візуально розділений на три колонки: у правій і лівій розташовуються блоки, що містять необхідний інструментарій для роботи в системі, а в центральній – навчальний матеріал, виконаний у вигляді модулів представляє собою компоненти даного курсу.

Логіка навчального матеріалу курсу визначила необхідність створення чотирьох модулів УМК ДОТ: «Введення в комп’ютерну графіку», «Растровий редактор», «Векторний редактор», останній є додатковим і містить базу даних по Інтернет – ресурсів, присвячених питанням використання засобів комп’ютерної графіки в архітектурі і список літератури.

Модулі містять методичні рекомендації щодо виконання базових завдань, реалізовані з урахуванням психологічних особливостей сприйняття інформації з екрана монітора.

Вивчення кожного навчального модуля регламентовано проміжком часу, протягом якого учень-слухач вивчає теоретичний матеріал та виконує практичне завдання. На спеціальному інструментальному блоці «Календар» відображаються події, що позначають відкриття або закриття доступу до конкретного навчального ресурсу, проведення консультацій та інше.

Крім того, кожен навчальний модуль містити комплекс контролю знань, умінь і навичок, що містить три складових компонента: практичне завдання, контрольні питання і тест. Практичне завдання – це ресурс системи Moodle, що дозволяє учневі відправляти робочі файли на сервер для подальшої перевірки вчителем. Контрольні питання – це ресурс програмного забезпечення, що містить питання навчального характеру і надає можливість учневі у вікні браузера надрукувати свою відповідь, який в подальшому буде перевірений вчителем. Тест являє собою вибірку випадкових питань з тієї чи іншої теми з загального банку раніше підготовлених питань.

За період навчання в рамках УМК ДОТ учні, мають можливість консультування з вчителем безпосередньо на заняттях (очно), а так само у вільний від навчання час два рази на тиждень в режимах on-line консультації на основі чату та постійно діючого off-line форуму; курс завершується обговоренням у форумі виниклих проблем, способів їх вирішення, а також підсумкових проектних робіт учнів.

Таким чином, розроблений елективний курс «Комп’ютерна графіка в архітектурі» на основі дистанційних освітніх технологій пов’язаний, насамперед, із задоволенням індивідуальних освітніх потреб учнів архітектурного профілю, так як найбільшою мірою пов’язаний з вибором кожним школярем змісту освіти в залежності від його інтересів, здібностей та подальших життєвих планів.

Перегляд записів з 1 по 2 (2)

Короткий опис статті: дистанційне навчання з інформатики

Джерело:
Вчителі інформатики Волгоградської обл | Форум — Використання дистанційних освітніх технологій у навчанні інформатики на профільному рівні. — edu.vspu.ru

Також ви можете прочитати