Розвиток пізнавальної самостійності студентів педагогічних внз

30.06.2016

Анотація

У статті розглядаються можливості та переваги застосування дистанційних технологій в освітньому процесі педагогічних вузів. Основну увагу приділено прийомам їх використання при оволодінні курсом інформатики з метою розвитку пізнавальної самостійності студентів.

Abstract 2013 year, VAK speciality — 13.00.00, author — Rihter Tatyana Vasilievna
Схожі теми
Текст

наукової роботи на тему «Розвиток пізнавальної самостійності студентів педагогічних внз у процесі навчання інформатики засобами дистанційних технологій». Наукова стаття за спеціальністю «Народна освіта. Педагогіка»

?УДК 378.14 Ріхтер Тетяна Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики і фізики Соликамского державного педагогічного інституту dom-hors@mail.ru

РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Richter Tatiana Vasilyevna

PhD in Education Science, Assistant Professor of the Mathematics and Physics Department, Solikamsk State Pedagogical Institute dom-hors@mail.ru

DEVELOPMENT OF COGNITIVE INDEPENDENCE OF STUDENTS IN THE COURSE OF COMPUTER SCIENCE TEACHING BY MEANS OF DISTANCE LEARNING IN A PEDAGOGICAL HIGHER SCHOOL

Анотація:

У статті розглядаються можливості та переваги застосування дистанційних технологій в освітньому процесі педагогічних вузів. Основну увагу приділено прийомам їх використання при оволодінні курсом інформатики з метою розвитку пізнавальної самостійності студентів.

Ключові слова:

дистанційні технології, пізнавальна самостійність, педагогічний внз,

інформатика, електронні ресурси.

Summary:

The article discusses features and benefits of the distance learning technologies in the context of training in a pedagogical university. The author pays special attention to their application in the course of computer science teaching with an aim to develop cognitive independence of the students.

Keywords:

distance learning technologies, cognitive independence, education science university, computer science, electronic resources.

Глибокі соціально-економічні зміни в сучасному суспільстві, стан науки привели до переосмислення державної політики в галузі вищої школи і поставили перед професійною освітою, в першу чергу педагогічним, завдання, спрямовані на вдосконалення його структури, оновлення змісту, пошук найбільш ефективних методів і прийомів роботи зі студентами, форм альтернативного навчання, що забезпечує високий рівень сформованості професійних компетенцій.

Для реалізації зазначених вимог необхідно: змінити підходи до організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів педагогічних вузів, сприяти створенню дидактичних умов активізації мислення та інтелектуальної ініціативи з метою підвищення якісного рівня освіти, розвитку професійно значущих характеристик і творчих здібностей особистості, що зумовить формування пізнавальної самостійності студентів, що впливає на підвищення їх професійної компетентності та конкурентоспроможності на ринку праці.

Різні аспекти даної проблеми знайшли відображення в роботах В. О. Генкуло-виття, М. А. Данилова, Б. П. Єсипова, в. І. Загвязинского, І. Я. Лернера, О. В. Петунина, Н.А. Підлоги-никовой, Н.С. Пурышевой, М. Н. Скаткина, Н.Ф. Тализіної, Т. В. Шамовой, Р. В. Щукиной та інших.

Аналіз науково-педагогічних і методичних джерел дозволяє стверджувати, що розвиток пізнавальної самостійності студентів може успішно здійснюватися за умови впровадження в процес дистанційних технологій навчання, надають можливості для самореалізації і самоосвіти, сприяють підвищенню ефективності управління засвоєнням нового матеріалу за допомогою послідовної подачі порцій структурованої інформації. Дослідженню цих питань присвячені роботи А. А. Андрєєва,

Н.В. Борисової, С. Р. Григор’євої, А. П. Зінченко, Е. С. Полат, В. В. Роберт, В. І. Солдаткіна, В. П. Тихомирова, А. Н. Тихонова, А. В. Хуторського, С. А. Щенникова та інших.

У сучасній практиці вищої школи дистанційне навчання (далі — ДО) розглядається як технологія, яка дозволяє організувати підготовку випускників відповідно до вимог постіндустріального суспільства. Практика показала очевидні переваги даної технології, пов’язаної з активізацією самостійності, творчих зусиль і можливостей учнів, сучасною організацією всього процесу навчання.

Аналіз досліджень в області теорії ДО практики його організації дозволяє визначити вимоги до його використання в навчальному процесі.

1. В основу ДО інформатики покладена певна система передачі знань, джерелами якої є інформаційні ресурси мережі.

2. В інформаційному потоці ДО повинні бути постійні та змінні складові. До перших відносяться матеріали, що передаються до початку навчання на тривалий час (навчальні плани, навчальні посібники, рекомендації по вивченню матеріалу, питання для самоконтролю). Змінні містять кореспонденцію, зауваження щодо відповідей на контрольні питання.

3. В процесі ДО інформатики доцільно використовувати проектні роботи: дослідницькі та практико-орієнтовані, які вимагають добре продуманої структури, позначення цілей, вибору методів роботи, визначення способів презентації, виділення критеріїв оцінки [1, 23].

Використання дистанційних технологій у процесі навчання інформатики студентів педагогічних вузів при розвитку пізнавальної самостійності має наступні переваги: забезпечення індивідуального темпу засвоєння знань; можливість побудови індивідуальної траєкторії навчання; формування професійних компетентностей у сфері інформатики через використання оглядового навчання; ефективна організація пізнавальної діяльності на основі особистісно-орієнтованого та індивідуалізованого підходів [2, 63].

Розвиток пізнавальної самостійності (далі — ПС) студентів педагогічних вузів при навчанні інформатики засобами дистанційних технологій можливо кількома шляхами. Однак найбільша ефективність вирішення даної проблеми може бути досягнута тільки в тому випадку, якщо буде врахований комплекс соціальних, психологічних та дидактичних аспектів, спрямованих на розвиток мотиваційного, змістовно-операційного і вольового компонентів даної якості особистості. Розглянемо виділені прийоми.

1. Створення проблемних ситуацій засобами мережевих електронних освітніх ресурсів (інтерактивні довідники, комп’ютерні моделі, конструктори, тестуючі системи, мережеві практикуми), що вимагають від студентів самостійного орієнтування в пошуку необхідних дій для їх вирішення і впливають на розвиток мотиваційної складової ПС.

2. Дистанційне групове участь у роботі форумів, телеконференцій, олімпіад і конкурсів з інформатики, що впливає на розвиток вольової складової ПС студентів.

3. Використання диференційованих і багаторівневих самостійних робіт засобами дистанційних курсів навчання, що впливають на розвиток содержательнооперационной складової ПС [3, с. 47].

Нами був розроблений дистанційний курс з інформатики для студентів педагогічних вузів у системі ДО Мго^е (далі — СДН Мго^е), організуючою середу ефективного інтерактивного спілкування через форум, глосарій, вікі, робочий зошит, базу даних і різні форми контролю. Робота по його створенню включала кілька етапів.

1. Діагностичне цілепокладання, аналіз дидактичних завдань вивчення вікових і професійних особливостей студентів, визначення змісту навчання, виділення структурних модулів, вибір педагогічних технологій для реалізації освітнього процесу.

2. Розробка окремих блоків з інформатики, добір основних напрямів самостійної навчально-пізнавальної, дослідницької і творчої діяльності студентів, визначення методичного інструментарію.

3. Виділення системи критеріїв і методів діагностування результатів процесу навчання, переведення традиційних вимог до знань і вмінь учнів на мову прогнозованих технологічних результатів, опис педагогічних і организационнометодических умов.

Для створення дистанційного курсу з інформатики використовувалися такі ресурси, як пояснення, веб-сторінка, файл, сайт каталог, які були підготовлені у вигляді файлів з метою розміщення в сДо Мго^е.

Розглянемо їх докладніше: пояснення (використовується для прямого звернення до студентів); веб-сторінка (дозволяє створити сторінку з будь-яким контентом: текст, зображення, посилання, таблиці, ресурси мережі Інтернет); файл (призначений для розміщення різних файлів мультимедіа); сайт (розширює навчальний зміст дистанційного курсу); каталог (необхідний для розташування різних файлів з подібним навчальним призначенням в одній директорії).

Дистанційний курс навчання інформатики в СДО Мго^е містить наступні елементи: форум (призначений для організації дискусій, публічних обговорень різних про-

блем в області інформатики, диспутів); глосарій; робочий зошит (використовується для індивідуального спілкування між студентом і викладачем); база даних; тестовий контроль.

СДН Moodle передбачає ролі адміністратора, творця курсу, вчителя, учня, гостя, кожна з яких наділена певними правами на ту чи іншу дію в рамках дистанційного навчання.

Процес оволодіння дистанційним курсом інформатики включає три етапи: підготовчий (планування, конструювання студентом індивідуальної освітньої траєкторії); організаційний (оволодіння знаннями, уміннями, навичками); реалізаційний (самоконтроль, самоаналіз).

На лекційних і лабораторних заняттях з інформатики можуть використовуватися різноманітні форми їх організації з використанням дистанційних технологій. Наведемо конкретні приклади, апробовані нами в освітній практиці [4, с. 49]: слайд-лекції, відеофільми, індивідуальні комп’ютерні тренінги, тест-тренінги, телеэссе.

Виконане дослідження дає підставу вважати, що розроблені в ній теоретичні та практичні аспекти відкривають нові перспективні напрямки науково-педагогічних праць, у руслі яких необхідно вирішити цілий ряд неопрацьованих істотних питань даної проблеми: систематизація методів і технологій процесу розвитку ПС студентів педагогічних вузів при навчанні інформатики дистанційними засобами; розробка та апробація інструментарію для оптимізації управління цим процесом на різних етапах професійної підготовки у вузі.

На закінчення відзначимо, що використання дистанційних технологій при навчанні інформатики студентів педагогічних внз є одним з напрямів багатостороннього процесу створення єдиного освітнього простору, умовами результативного функціонування якого є наявність цілісної концепції розвитку, методологічна і технологічна забезпеченість роботи, інтеграція суб’єктів дистанційного простору.

Посилання:

1. Richter T. V. Distance learning technologies features for the cognitive independence development students at the mastery of computer science in pedagogical institutes // American Journal of Pedagogy and Education. 2013. № 1. P. 21-25.

2. Ріхтер Т. В. Розробка моделі мережного середовища дистанційного навчання інформатики студентів педагогічного вузу // Концепт. 2013. Т. 3. С. 61-65.

3. Ріхтер Т. В. Прийоми розвитку пізнавальної самостійності студентів педагогічних вузів при навчанні інформатики засобами дистанційних технологій // Концепт. 2013. № 6. С. 46-50.

4. Ріхтер Т. В. Напрямки роботи з формування пізнавальної самостійності студентів педагогічних внз у процесі навчання інформатики засобами дистанційних технологій // Сб. навч. тр. Sworld за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, 2013. Т. 14. № 2. С. 48-50.

Короткий опис статті: дистанційне навчання з інформатики У статті розглядаються можливості та переваги застосування дистанційних технологій в освітньому процесі педагогічних вузів. Основну увагу приділено прийомам їх використання при оволодінні курсом інформатики з метою розвитку пізнавальної самостійності студентів. наукова стаття безкоштовно на тему Розвиток пізнавальної самостійності студентів педагогічних внз у процесі навчання інформатики засобами дистанційних технологій текст наукової роботи з народної освіти та педагогіки з наукового журналу Теорія і практика суспільного розвитку ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ПІЗНАВАЛЬНА САМОСТІЙНІСТЬ, ПЕДАГОГІЧНИЙ ВНЗ, ІНФОРМАТИКА, ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

Джерело: Розвиток пізнавальної самостійності студентів педагогічних внз у процесі навчання інформатики засобами дистанційних технологій — тема наукової статті з народної освіти та педагогіки, читайте безкоштовно текст науково-дослідної роботи в електронній бібліотеці КиберЛенинка

Також ви можете прочитати